Сите решениjа

Пост Хоспитализација

Престој

Персонализирани проекти за лекување со цел да се олесни враќањето на гостите во својот  дом.

Престојот по отпуст од болница, генерално наречена „заштитен отпуст“, се одвива кога корисникот доживеал акутен настан и значително ги менува неговите автономни капацитети и сè уште му е потребна медицинска помош.

Овој вид престој обично се карактеризира со потреба да се постигне закрепнување преку  висока рехабилитација по доживеани фрактури, но истата потреба може да се однесува и на невролошка, респираторна или метаболичка нега. Со висока рехабилитација се мисли на сложената активност за помош за корисниците кои поминале акутна фаза и имаат потреба од интервенции насочени кон гарантирање на функционално закрепнување во време обично помеѓу 30 и 60 дена.

„Услуги за здравствена и лична помош, со апсолутен професионализам“

Кога се применува?

Кога сакана личност е близу до отпуст во болница и докторот на одделот и старателот сметаат  дека сè уште му е потребна стручна медицинска помош.

Како се пристапува?

Неопходно е да се достави посебно барање во кое степенот на самостојност и клиничкиот статус на гостинот се класифицираат за да се процени дали структурата за која е потребен пристап е во состојба да ги задоволи потребите на гостинот. Апликацијата мора да ја пополни член на фамилијата.

mk_MKMK