Сите решениjа

Привремен престој

Престoј

Престој со ограничено времетраење за подобрување на квалитетот на животот на гостинот во безбеден амбиент.

Овој вид престој се карактеризира за ограничено времетраење, (обично од минимум 30 дена), кое се утврдува според здравствената цел или одржувањето на истата која се сака да се постигнете. Овие престои исто така служат за да им дадат период на „олеснување“ на семејствата, дозволувајќи му на домот да се грижи за гостинот, да го подобри квалитетот на животот и да овозможи успешно стареење. Всушност, нашите здравствени и социјални услуги вклучуваат: генеричка и геријатриска медицинска нега; медицинска сестра; едноставни физички активности или мобилизација и рехабилитација; поддршка и заштита во дневните активности; помош во хигиена и лична нега; Исхрана со персонализирани диети и активности во текот на денот.

„Физичка активност и рехабилитација, чувствителност и внимание кон личноста“

Кога се применува?

Кога членовите на семејството, старателите или негувателите не можат да се грижат за својата сакана личност за одреден период поради специфични или неочекувани настани или едноставно во случајност на летните одмори. Привременото сместување се користи и по оставка од болница или со цел да се следи нечија здравствена состојба и да се прилагоди терапијата со лекови; Вршење активности во теретана; Учење корисни вежби за одржување и развој, закрепнување или одржување на вештините во секојдневниот живот.

Како се пристапува?

Неопходно е да се достави посебно барање во кое степенот на самостојност и клиничкиот статус на гостинот се класифицираат за да се процени дали структурата за која е потребен пристап е во состојба да ги задоволи потребите на гостинот. Апликацијата мора да ја пополни член на фамилијата.

mk_MKMK