Сите решениjа

Физикална терапија

Рехабилитација

Високо специјализирани програми на моторна рехабилитација.

Овој вид престој е насочен кон активирање на интервенции за рехабилитација на лицето кој може позитивно да влијае на процесите на закрепнување, да содржи и намали степенот на оштетување или подобрување на физичката состојба на корисникот. Рехабилитацијата може да биде интензивна или обемна според потребите и степенот на компромис на лицето.

„Квалификувани патеки за рехабилитација и постојано внимание на лицето“

Кога се применува?

Кога после фрактура, повреда или по влошувањето на моторните вештини, на старите лица им е потребен интензивен период на рехабилитација пред да се вратат во својот дом (ако се хоспитализирани) или од својот дом, во согласност со општиот лекар.

Како се пристапува?

Неопходно е да се достави посебно барање во кое степенот на самостојност и клиничкиот статус на гостинот се класифицираат за да се процени дали структурата за која е потребен пристап е во состојба да ги задоволи потребите на гостинот. Апликацијата мора да ја пополни член на фамилијата.

mk_MKMK