Сите решениjа

Траен престој

Престој

Помош во дневни активности, терапевтски патеки за хронични патологии и грижа за релациски аспекти.

Трајниот престој обично надминува престој од шест месеци и може да биде на неодредено време. За овој начин на пристап, воспоставени се проекти за долготрајна нега за да се стимулираат старите лица во сите свои преостанати функции, без сепак да се заменат своите вештини, колку и да се компромитирани. Се спроведува персонализиран проект за секој гостин, кој ги зема предвид специфичните карактеристики на секоја индивидуална личност. Целите и постапките се дефинирани со пациентот и неговото семејство, кои се вклучени во секој избор на престојот. 

„Медицински квалификувани патеки за нега и програми за социјализација“

Кога се применува?

Кога семејството или негувателот веќе не можат да обезбедат континуирана помош и грижата не може да се спроведе во домот. Целта на трајниот престој е да се постигне подобрување во состојбите со болести или да се спречи нивното влошување.

Како се пристапува?

Неопходно е да се достави посебно барање во кое степенот на самостојност и клиничкиот статус на гостинот се класифицираат за да се процени дали структурата во која е потребен пристап е во состојба да ги задоволи потребите на гостинот. Апликацијата мора да ја пополни член на фамилијата.

mk_MKMK